O Firmie

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa jest przedsiębiorstwem o wieloletniej tradycji, kontynuuje działalność Oddziału Warszawa zrzeszenia przedsiębiorstw mostowych PPRM. Działamy na terenie centralnej Polski od 1965 r. a jako samodzielna firma od 1992 r.

Istotnym atutem Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa są wysokie kwalifikacje kadry inżynierów, techników, majstrów i robotników. Nasza kadra corocznie poszerzana jest o młodych energicznych pracowników a dzięki systemowi szkoleń oraz pracy w grupie z doświadczonymi kierownikami ich umiejętności stale są rozwijane.

Przedsiębiorstwo dysponuje szeregiem nowoczesnych technologii wykonawczych w zakresie robót montażowych, konstrukcji kablo – i strunobetonowych, konstrukcji stalowych. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych realizacji nowych jak i remontów istniejących obiektów budownictwa mostowego i przemysłowego. Do realizacji powierzonych nam zleceń posiadamy szeroki i nowoczesny park maszynowy.

Misja

Misją Naszego przedsiębiorstwa jest wykonywanie robót mostowych na rzecz Naszych Klientów z najwyższą starannością o jakość, terminowość i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom oraz środowisku naturalnemu.

» Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Celem Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” Spółka Akcyjna jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku aglomeracji warszawskiej w zakresie robót mostowych – firmy postrzeganej jako dbającą o wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac oraz przyjazną dla środowiska naturalnego

1. Ochrona środowiska.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA w prowadzonej działalności gospodarczej przywiązuje dużą uwagę do dbałości o ochronę środowiska naturalnego.
Polityka środowiskowa naszej firmy jest odpowiednia do wpływu i skali jej oddziaływań na środowisko. Strategii działań na rzecz ochrony środowiska przez WPM „MOSTY” SA jest realizowana min. poprzez:

 • Rygorystyczne wywiązywanie się z obowiązków ustanowionych przez prawo i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska.
 • Ciągłe ograniczanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne przez: – optymalizację zużycia energii, materiałów i surowców, prawidłową gospodarkę odpadami pochodzącymi z naszych działań, – poprawę warunków pracy zatrudnionych osób,
 • Stałe ulepszanie stosowanych rozwiązań technologicznych i organizacji pracy w taki sposób aby były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego,
 • Szkolenie i motywowanie pracowników do czynnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie: środowiska naturalne i środowiska pracy.
 • Włączanie dostawców w nasze działania na rzecz ochrony środowiska poprzez realizację polityki zakupów obowiązującej w WPM „MOSTY” SA.

2. Współpraca z Klientami i Dostawcami.

Głównymi odbiorcami świadczonych przez nas usług są jednostki administracji drogowej różnego szczebla od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z jej Oddziałami, zarządów dróg miejskich, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych.
Realizowane na ich zlecenia budowy przyczyniają się do podniesienia poziomu funkcjonowania naszego społeczeństwa szczególnie w zakresie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Największym Naszym staraniem jest zapewnienie oczekiwanej przez Klientów jakości i terminowości świadczonych usług. Chcemy to osiągać poprzez wykorzystanie w czasie wykonywania budów najnowszych światowych rozwiązań technologicznych i organizacji pracy oraz wdrażanie do stosowania własnych opracowanych w Dziale Techniczno-Projektowym firmy innowacyjnych rozwiązań.

Będąc przekonanym o wysokim poziomie świadczonych przez nas usług udzielamy wieloletnich gwarancji na wykonywane usługi.
Firma Nasza wywiązuje się rzetelnie ze wszystkich zobowiązań umownych zarówno wobec odbiorców jak i dostawców.

3. Przyjazny Pracodawca.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy jest integralna częścią kompleksowego zarządzania spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY SA. Mając na uwadze istotę i wagę zagadnień związanych z BHP i ppoż. nadzór nad działaniami w tym zakresie sprawuje Prezes Zarządu.

Na realizowanych budowach z mocy prawa kierowanie sprawami BHP przypisane jest posiadającemu odpowiednie doświadczenie i udokumentowane kwalifikacje Kierownikowi Budowy. Służba BHP kierowana przez Specjalistę ds. BHP prowadzi aktywna współpracę z Zarządem spółki i kierownictwami budów w celu doskonalenia metod i form zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” SA.

Do głównych działań prowadzonych w sferze BHP praz nasze przedsiębiorstwo są:

 • szkolenie kadry nadzorującej,
 • szkolenie pracowników,
 • zakup środków ochrony i posiłków regeneracyjnych,
 • prowadzona ciągła ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ dla realizowanych budów, – uwzględnianie warunków ergonomicznych przy wyborze zakupywanych maszyn i urządzeń.

Pracownicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty SA maja możliwość uczestniczenia w finansowanych przez firmę różnorodnych szkoleniach, które rozwijają ich kompetencje.

Uczestnictwo w szkoleniach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych służy stałemu rozwojowi przez pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności.
W ramach prowadzonego w Spółce funduszu socjalnego pracownicy mogą korzystać różnorakich form dofinansowania. Dofinansowanie może dotyczyć min. zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych pracowników.

4. Współpraca z lokalnymi społecznościami.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA podczas realizowanych budów chętnie służy swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez proponowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacji ruchu i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które mogą znacznie przyczynić się do wzmocnienia pozytywnych efektów prowadzonych przez Zleceniodawców inwestycji.

Istotnym elementem współpracy na rzecz lokalnych społeczności jest zatrudnianie pracowników pochodzących z terenu realizowanej inwestycji oraz korzystanie z usług lokalnych dostawców.

» Strategia

Strategia

Strategia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest wyrazem dążenia Naszej firmy do zrównoważonego rozwoju.

Strategia obejmuje lata 2006-2015 i określa cele od osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Realizacja celów będzie podlegać monitorowaniu przez Zarząd Spółki w okresach rocznych zawsze na koniec każdego roku obrotowego.
Niniejsza strategia wynika ze społecznej odpowiedzialności Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „ MOSTY” S.A.

Głównym założeniem strategii jest prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska w skali odpowiedniej do działań przedsiębiorstwa.

Główne obszary działań na rzecz ochrony środowiska i założone do osiągnięcia cele:

1.Odpady komunalne.

 • wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów,
 • nabywanie produktów wytwarzanych w procesie recyklingu.

2.Odpady niebezpieczne

2.1. Oleje odpadowe

 • zwrot przepracowanych olejów do wyspecjalizowanych firm zajmujących się unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów.

2.2. Zużyte baterie i akumulatory

 • zwrot do firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem

2.3. Pojazdy wycofane z eksploatacji

 • przekazywanie do firm zajmujących się demontażem i recyklingiem odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji

2.4. Zużyty i sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • zwrot do firm zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów tego rodzaju
 • zakup energooszczędnych i „długowiecznych”  źródeł światła

3.Odpady pozostałe

3.1. Opony

 • przekazywanie wycofanych z eksploatacji opon do firm zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem

3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów mostowych

 • zapewnienie zagospodarowania powstających na realizowanych budowach  odpadów

3.3. Odpady opakowaniowe

 • zwrot opakowań po zakupionych towarach do dostawców lub firm zajmujących się recyklingiem.

4.Ochrona gleby

 • wymiana zbiorników paliwa na dwupłaszczowe na stacji paliw zlokalizowanej na bazie przedsiębiorstwa w warszawie

5.Ochrona powietrza

 • termomodernizacja budynków należących do przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia zużywanego ciepła,
 • zakup maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spełniające normy spalania EURO IV

6.Zmniejszenie ilości hałasu i wibracji przy wykonywanych robotach mostowych.

 • zmiana technologii wykonywania robót, które powodują powstawanie dużych ilości hałasu i wibracji

7.Polityka zakupów

 • informowanie dostawców o prowadzonej przez Spółkę polityce preferowania dostawców i podwykonawców, posiadających Zintegrowany System Zarządzania Jakością lub ich produkty posiadają uznany ekologiczny znak  jakości

8.Edukacja i promocja ochrony środowiska

 • informowanie pracowników, dostawców i podwykonawców o polityce zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Spółkę
 • promowanie pracowników aktywnie przyczyniających się do osiągnięcia celów założonych w startego działań na rzecz ochrony środowiska

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” S.A

Warszawa, dn. 20.12.2005r.